W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKE na ePUAP: /cke/skrytka

Oświadczenie o dostępności cyfrowej


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

audytor wewnętrzny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko audytor wewnętrzny
Miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (dogodna lokalizacja w centrum Warszawy)
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
Status w trakcie rozstrzygania

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: audytor wewnętrzny.

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.

Główne zadania:

 1. systematyczna ocena kontroli zarządczej w jednostce
 2. przeprowadzanie i dokumentacja audytu wewnętrznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. 2018 r. poz. 506) z uwzględnieniem powszechnie uznawanych standardów audytu wewnętrznego
 3. opracowanie rocznego planu audytu i sprawozdania z jego wykonania
  w ramach realizacji zadań audytowych: przeprowadzanie analizy ryzyka, przygotowywanie programu zadań audytowych i innych wymaganych dokumentów związanych z planowaniem zadań, w celu ustalenia zakresu przedmiotowego i podmiotowego zadania
 4. ustalanie w toku czynności audytowych stanu faktycznego badanych obszarów, m.in. ocena zgodności poszczególnych obszarów działalności jednostki z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi oraz ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemu kontroli zarządczej, w celu zapewnienia, że badane procesy przebiegają zgodnie z przepisami i procedurami, a ustanowione mechanizmy kontroli zapobiegają występowaniu nieprawidłowości
 5. analizowanie przyczyn i skutków ewentualnych słabości stwierdzonych w trakcie przeprowadzanych zadań audytowych, w celu sformułowania zaleceń, które przyczynią się do ich wyeliminowania i/lub wprowadzenia usprawnień w funkcjonowaniu badanego obszaru oraz sporządzanie pisemnie ustaleń stanu faktycznego i sprawozdania z wykonanych zaleceń audytowych
 6. monitorowanie realizacji zaleceń wydanych w związku z przeprowadzonymi zadaniami audytowymi oraz przeprowadzanie czynności sprawdzających po ich wykonaniu
 7. przeprowadzanie czynności doradczych, z własnej inicjatywy lub na zlecenie Dyrektora CKE
 8. współpraca/koordynacja na polecenie Dyrektora CKE w zakresie kontroli zewnętrznej jednostki.

Wymagania niezbędne:

1. Audytorem wewnętrznym może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 • nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiada wyższe wykształcenie
 • posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.):
  jeden z certyfikatów (aktywny): Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub uprawnienia biegłego rewidenta, lub dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych 
  (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z: 
  - przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego
  - realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.)
  - nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623)).

2. Posiadanie wiedzy w obszarze: finansów publicznych, w tym ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dyscypliny finansów publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.); ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z późn. zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.); kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych oraz standardów obowiązujących w obszarze audytu wewnętrznego, przepisów o ochronie danych osobowych.
3. Posiadanie umiejętności myślenia analitycznego i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych..
4. Posiadanie umiejętności organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii lub prawa
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub rachunkowości lub administracji publicznej lub zarządzania projektami (w tym projektami IT)
 • ukończone szkolenia z zakresu znajomości lub audytowania zgodności
  z normami ISO/IEC z dziedziny norm o nr 22301 i 27001 i bezpieczeństwa IT
 • ukończenie szkolenia z zakresu audytowania zarządzania projektami lub ukończone studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego.
  znajomość problematyki Krajowych Ram Interoperacyjności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie posiadania kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego określonych w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  oświadczenie o nieukaraniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania dokumentów: 28 lutego 2024 r.

Składanie dokumentów:

w formie papierowej:

pocztą na adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – audytor wewnętrzny”)
osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, Pokój 405, IV piętro w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy - audytor wewnętrzny”);
w formie elektronicznej:

skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy - audytor wewnętrzny”).

Inne informacje:
 1. Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.
 2. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Centralna Komisja Egzaminacyjna oferuje pracownikom następujące benefity:
  stabilny system wynagrodzeń
  współfinansowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych
  dofinansowanie zajęć sportowych
  dofinansowanie biletów do kina
  dofinansowanie wypoczynku
  dofinansowanie wakacji dzieci
  dofinansowanie szkoleń i kursów
  dofinansowanie dojazdów do pracy
  możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego na życie oraz prywatnej opieki medycznej.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
  (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, ze zm.) (dalej: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie, 00-190 Warszawa.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • Jeśli w zakresie przesłanych danych osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Powiadom znajomego