W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa

 

tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04

 

email: sekretariat@cke.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKE na ePUAP: /CKE/SkrytkaESP

Oświadczenie o dostępności cyfrowej

 

NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Procedur Egzaminacyjnych, Druku i Dystrybucji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Procedur Egzaminacyjnych, Druku i Dystrybucji
Miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (dogodna lokalizacja w centrum Warszawy)
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
Status aktualne

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Procedur Egzaminacyjnych, Druku i Dystrybucji.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.

Główne zadania:

1.przygotowywanie procedur dotyczących przeprowadzania egzaminów: ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego

2.przygotowywanie odpowiedzi na pisma w sprawie przeprowadzania egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego 

3.opracowywanie – we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi:

a) komunikatów w sprawie, m.in.:

 • harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w terminie głównym i terminie dodatkowym, a w przypadku egzaminu maturalnego - również w terminie poprawkowym, oraz egzaminów eksternistycznych
 • terminów ogłaszania wyników egzaminów
 • terminów przekazywania szkołom wyników egzaminów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego
 • materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminach, a także listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania - w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki
 • szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów do potrzeb osób, o których mowa w art. 44zzr, art. 44zzzf i art. 44zzzh ustawy o systemie oświaty
 • listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;

b) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych;

4.utrzymywanie współpracy z uczelniami i prowadzenie dokumentacji związanej z centralnym egzaminem wstępnym przeprowadzanym razem z sesją czerwcową egzaminu maturalnego
5.współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, w szczególności dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu zawodowego i egzaminów eksternistycznych
 3. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność, łatwość komunikacji
 4. umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania dodatkowe:

znajomość systemów oceniania w krajach Unii Europejskiej doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w obszarze związanym z organizowaniem egzaminów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
Termin składania dokumentów: 31 maja 2024 r.

Składanie dokumentów:

w formie papierowej:
 • pocztą na adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – SPDD”)
 • osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, Pokój 405, IV piętro w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy - SPDD”);
w formie elektronicznej:
skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy - SPDD”).

Inne informacje:
 1. Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.
 2. Planowana data zatrudnienia: czerwiec 2024 r.
 3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Okres pracy zawodowej wymagany na stanowisku głównego specjalisty określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1505) z zastrzeżeniem art. 16 ww. rozporządzenia.
 5. Centralna Komisja Egzaminacyjna oferuje pracownikom następujące benefity:
  stabilny system wynagrodzeń
  współfinansowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych
  dofinansowanie zajęć sportowych
  dofinansowanie biletów do kina
  dofinansowanie wypoczynku
  dofinansowanie wakacji dzieci
  dofinansowanie szkoleń i kursów
  dofinansowanie dojazdów do pracy
  możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego na życie oraz prywatnej opieki medycznej.
 6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, ze zm.) (dalej: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie, 00-190 Warszawa.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465, z późn. zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • Jeśli w zakresie przesłanych danych osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności 
  do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Powiadom znajomego