W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKE na ePUAP: /cke/skrytka

Oświadczenie o dostępności cyfrowej


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

Ekspert/specjalista z języka angielskiego w Wydziale Egzaminów z Języków Obcych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Ekspert/specjalista z języka angielskiego w Wydziale Egzaminów z Języków Obcych
Miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
Status w trakcie rozstrzygania

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: ekspert/specjalista z języka angielskiego w Wydziale Egzaminów z Języków Obcych.

Wymiar czasu pracy: 1 etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.

Główne zadania:

 1. organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych 
 2. przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego
 3. koordynacja prac okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminów z języka angielskiego
  analizowanie wyników egzaminów i sporządzanie raportów o osiągnięciach uczniów.

Wymagania niezbędne:

 1. studia magisterskie, kierunek filologia angielska/lingwistyka stosowana lub rodzimy użytkownik języka angielskiego z wyższym wykształceniem
  stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta)
 2. znajomość zagadnień związanych z ocenianiem zewnętrznym
 3. znajomość zasad pomiaru dydaktycznego
 4. doświadczenie dydaktyczne
 5. biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończony kurs egzaminatorów OKE
 2. studia podyplomowe lub kurs z pomiaru dydaktycznego
 3. doświadczenie w pracy w gimnazjum i/lub szkole podstawowej i/lub szkole ponadpodstawowej
 4. doświadczenie w konstruowaniu zadań sprawdzających umiejętności przedmiotowe
 5. biegła znajomość drugiego języka obcego (niemiecki/francuski/ hiszpański/ rosyjski/włoski/ukraiński).

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.)
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Termin składania dokumentów: 19 maja 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

 1. pocztą na adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy język angielski –  WEJO”)
 2. pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy język angielski – WEJO”)
 3. osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, Pokój 405, IV piętro w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy język angielski – WEJO”).

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.
 2. Planowana data zatrudnienia: 16 czerwca 2023 r.
 3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Okres pracy zawodowej wymagany na stanowisku specjalisty określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 16 ww. rozporządzenia.
 5. Oferowane stanowisko pracy umożliwia rozwój kompetencji eksperckich oraz pracę w zespole zorientowanym na zadaniu.
 6. Nauczyciel mianowany, zatrudniony na stanowisku eksperta, będzie miał możliwość kontynuacji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z Kartą Nauczyciela.
 7. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany przechodzący do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stanowisko eksperta (stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych), może ubiegać się o urlop bezpłatny w szkole,  w której jest zatrudniony, na czas zajmowania tego stanowiska.
 8. Centralna Komisja Egzaminacyjna oferuje pracownikom następujące benefity:
  stabilny system wynagrodzeń
  współfinansowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych
  dofinansowanie zajęć sportowych
  dofinansowanie biletów do kina
  dofinansowanie wypoczynku
  dofinansowanie wakacji dzieci
  dofinansowanie szkoleń i kursów
  dofinansowanie dojazdów do pracy
  możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego na życie oraz prywatnej opieki medycznej.
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
  (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, ze zm.) (dalej: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie, 00-190 Warszawa.
  Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510, z późn. zm.)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  Jeśli w zakresie przesłanych danych osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
  Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Powiadom znajomego