W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKE na ePUAP: /cke/skrytka

Oświadczenie o dostępności cyfrowej


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

ekspert lub specjalista w Wydziale Egzaminów Zawodowych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko ekspert lub specjalista w Wydziale Egzaminów Zawodowych
Miejsce pracy Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa

Treść

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: eksperta lub specjalisty w Wydziale Egzaminów Zawodowych.

Wymiar czasu pracy: 1 etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00 -190 Warszawa.

Główne zadania:

1. przygotowanie zadań egzaminacyjnych i zestawów zadań egzaminacyjnych do egzaminu zawodowego/potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (część pisemna i praktyczna) w odniesieniu do takich zawodów jak m.in.:

 • Opiekunka dziecięca
 • Technik dentystyczny
 • Terapeuta zajęciowy
 • Fotograf
 • Fototechnik
 • Technik żeglugi śródlądowej
 • Technik awionik
 • Technik urządzeń dźwigowych
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik realizacji nagłośnień
 • Technik mechanik lotniczy
 • Szkutnik
 • Monter jachtów i łodzi

2. organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe
 2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta)
 3. doświadczenie zawodowe związane z  realizacją zadań w systemie oświaty lub szkolnictwie wyższym (np. udział w pracach nad podstawami programowymi, udział w projektach unijnych, publikacje, współpraca z wydawnictwami, inne)
 4. biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. współpraca z ORE/IBE lub z innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty lub szkolnictwa wyższego
 2. doświadczenie w koordynowaniu prac zespołu
 3. znajomość zagadnień związanych z ocenianiem lub pomiarem dydaktycznym
 4. studia podyplomowe lub kurs z zakresu pomiaru dydaktycznego
 5. studia doktoranckie
 6. doświadczenie w konstruowaniu lub recenzowaniu zadań egzaminacyjnych do egzaminów zawodowych
 7. doświadczenie dydaktyczne w szkole lub na uczelni
 8. doświadczenie  zawodowe w przemyśle lub usługach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Termin składania dokumentów: 30 listopada 2021 r.

Miejsce składania dokumentów: 

 1. pocztą na adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Usługowych”)
 2. pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „Oferta pracy - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Usługowych”)
 3. osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, Pokój 405, IV piętro w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy - ekspert/specjalista do Pracowni Zawodów Usługowych”).

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.
 2. Planowana data zatrudnienia: 1 stycznia 2022 r.
 3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Okres pracy zawodowej wymagany na stanowisku specjalisty określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559) z zastrzeżeniem art. 16 ww. rozporządzenia.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, ze zm.) (dalej: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie, 00-190 Warszawa.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeśli w zakresie przesłanych danych  osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar RP, przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane