W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Centralna Komisja Egzaminacyjna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-17.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Walicki. Kontakt: dostepcyfrowy@cke.gov.pl, tel. 22 53 66 556. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Centralna Komisja Egzaminacyjna odpowiada Piotr Walicki, dostepcyfrowy@cke.gov.pl, tel.22 53 66 556.

Informacje na temat procedury

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swoich stron internetowych bip.cke.gov.pl oraz cke.gov.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".

Data publikacji strony internetowej:
- bip.cke.gov.pl – 1 października 1999 r.
- cke.gov.pl – 1 października 1999 r.

Data ostatniej aktualizacji:
- bip.cke.gov.pl – 17 sierpnia 2022 r.
- cke.gov.pl – 17 sierpnia 2022 r.

CKE oświadcza, że jej strony internetowe są w pełni zgodne z przepisami ustawy. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2019 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny stron internetowych CKE w zakresie spełniania warunków dostępności cyfrowej określonych w ustawie. W szczególności strony internetowe CKE zostały ocenione pod kątem:
- funkcjonalności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji;
- kompatybilności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej tym stronom współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne;
- postrzegalności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej ich odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku;
- zrozumiałości, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej użytkownikowi tych stron zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.

Niniejsze oświadczenie jest składane po raz pierwszy, w związku z tym dotychczas nie podlegało przeglądowi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Problemy oraz pytania związane z dostępnością stron internetowych CKE należy zgłaszać do Piotra Walickiego, pracownika Zespołu ds. Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w CKE, na adres e-mail: dostepcyfrowy@cke.gov.pl 
 
Na ten sam adres e-mail można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:

• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, której strony internetowej dotyczy,
• opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem,
• sposób kontaktu.

CKE zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, CKE niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, CKE zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku gdy CKE odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.). Przepisy te nie przewidują trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.

Jednakże po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  - Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

Ocena zwiększenia dostępności cyfrowej arkuszy egzaminacyjnych publikowanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje arkusze egzaminacyjne również w formie specjalnych adaptacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zdających egzaminy. Specjalne wersje arkuszy mające formę adaptacji są czymś pełniejszym niż dostosowanie do wytycznych WCAG 2.1. Za adoptowany arkusz dla ucznia ze specjalnymi potrzebami jest dużo większą i efektywniejszą pomocą niż dokument dostosowany do wymagań WCAG 2.1.

Brak dostosowania arkuszy egzaminacyjnych do części wymagań WCAG w minimalnym stopniu odnosi się do osób z niepełnosprawnościami, które mogą skorzystać z szeregu arkuszy dostosowanych do ich potrzeb a w sprawie, których każdorazowo wydaje komunikat Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Centralna Komisja Egzaminacyjna każdego roku przygotowuje ponad 700 arkuszy egzaminacyjnych. Pełen koszt dostosowania wszystkich arkuszy do wszystkich wymagań WCAG 2.1 szacujemy na kwotę 2148000 rocznie.

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma charakter stałego serwisu i nie ma planów likwidacji strony.

Serwis Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma przeszło 4900000 użytkowników, co przekłada się na ponad 68 milionów odsłon.

Arkusze egzaminacyjne zamieszczane są w serwisie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej każdego roku po przeprowadzonych egzaminach. Publikacja ta ma charakter cykliczny w odniesieniu do arkuszy egzaminacyjnych.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna
Siedziba Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mieści się w Warszawie (00-190), przy ul. Józefa Lewartowskiego 6.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. J. Lewartowskiego 6. Wejście oznaczone jest tablicą informacyjną CKE. Wejście do budynku odbywa się z poziomu chodnika, nie występują zatem bariery architektoniczne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Bezpośrednio za recepcją znajduje się winda umożliwiająca również poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Poruszanie się ww. osób po budynku następuje przy pomocy pracownika ochrony lub pracownika CKE, do którego dana osoba się udaje.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Walicki. Kontakt: dostepcyfrowy@cke.gov.pl, tel. 22 53 66 556. 

Powiadom znajomego