Szanowni Państwo,

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji CKE podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy ) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski do CKE można składać:

1. drogą pisemną na adres: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie
    ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa;
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@cke.gov.pl;
3. za pośrednictwem platformy e-PUAP, skrytka odbiorcza: /CKE/skrytka

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie CKE,
w sytuacji, jeżeli nie jest możliwe złożenie skargi drogą pisemną, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
    z 2021 r., poz. 735) Dział VIII ,, Skargi i wnioski’’.
2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji
    przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46).