Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko: ekspert/główny specjalista w Wydziale Egzaminów z Języków Obcych.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.
Miejsce wykonywania pracy: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.
 
Główne zadania:

 1. organizacja prac związanych z tworzeniem i stałą weryfikacją koncepcji egzaminów zewnętrznych
 2. przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych z języka angielskiego
 3. koordynacja prac okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminów z języka angielskiego
 4. analizowanie wyników egzaminów i sporządzanie raportów o osiągnięciach uczniów.

Wymagania niezbędne:

 1. studia magisterskie, kierunek filologia angielska/lingwistyka stosowana lub rodzimy użytkownik języka angielskiego z wyższym wykształceniem,
 2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego (w przypadku ubiegania się o stanowisko eksperta)
 3. znajomość zagadnień związanych z ocenianiem zewnętrznym
 4. znajomość zasad pomiaru dydaktycznego,
 5. doświadczenie dydaktyczne,
 6. biegła umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. ukończony kurs egzaminatorów OKE
 2. studia podyplomowe lub kurs z pomiaru dydaktycznego
 3. doświadczenie w pracy w gimnazjum i/lub szkole podstawowej i/lub szkole ponadpodstawowej
 4. doświadczenie w konstruowaniu zadań sprawdzających umiejętności przedmiotowe
 5. biegła znajomość drugiego języka obcego (niemiecki/ francuski/ hiszpański/ rosyjski/ włoski/ ukraiński).

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. CV, tj. dokument zawierający informacje, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
 2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV oraz innych załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Termin składania dokumentów: 29 lutego 2024 r.

Składanie dokumentów:

w formie papierowej:

 • pocztą na adres: Centralna Komisja Egzaminacyjna, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa (z dopiskiem: „Oferta pracy – WEJO”)
 • osobiście w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, Pokój 405, IV piętro w godzinach 9.00–16.00 (z dopiskiem: „Oferta pracy – WEJO”);

w formie elektronicznej:
skany dokumentów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@cke.gov.pl (z dopiskiem: „„Oferta pracy – WEJO”).

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty należy opatrzyć podpisem.
 2. Planowana data zatrudnienia: marzec 2024 r.
 3. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Okres pracy zawodowej wymagany na stanowisku głównego specjalisty określa Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1505) z zastrzeżeniem art. 16 ww. rozporządzenia.
 5. Oferowane stanowisko pracy umożliwia rozwój kompetencji eksperckich oraz pracę w zespole zorientowanym na zadaniu.
 6. Nauczyciel mianowany, zatrudniony na stanowisku eksperta, będzie miał możliwość kontynuacji awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, zgodnie z Kartą Nauczyciela.
 7. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany przechodzący do pracy w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stanowisko eksperta (stanowisko wymagające kwalifikacji pedagogicznych), może ubiegać się o urlop bezpłatny w szkole,  w której jest zatrudniony, na czas zajmowania tego stanowiska.
 8. Centralna Komisja Egzaminacyjna oferuje pracownikom następujące benefity:
  stabilny system wynagrodzeń
  współfinansowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych
  dofinansowanie zajęć sportowych
  dofinansowanie biletów do kina
  dofinansowanie wypoczynku
  dofinansowanie wakacji dzieci
  dofinansowanie szkoleń i kursów
  dofinansowanie dojazdów do pracy
  możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do ubezpieczenia grupowego na życie oraz prywatnej opieki medycznej.
 9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
  (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, ze zm.) (dalej: RODO), Centralna Komisja Egzaminacyjna niniejszym informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6, w Warszawie, 00-190 Warszawa.
 • Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@cke.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023 poz. 1465)) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 • Jeśli w zakresie przesłanych danych osobowych zawarte będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi CKE zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 • Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia naboru, termin ten może zostać wydłużony do 12 miesięcy, o ile kandydat zarekomendowany jako drugi w kolejności do zatrudnienia wyrazi na to zgodę.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawiania) lub usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.