[start] [koniec]

Nr

załącznika

Opis Dokument do pobrania
2a Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty Pobierz
3a Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do egzaminu ósmoklasisty + Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji Pobierz
3b Deklaracja o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym + Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w jednym z ww. języków Pobierz
3c Wniosek o wprowadzenie zmian w deklaracji przystąpienia ucznia/słuchacza do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w związku z uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty olimpiady/konkursu Pobierz
3d Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń – obywatel Ukrainy przystąpi do egzaminu ósmoklasisty + Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji Pobierz
12b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień Pobierz
12d Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu Pobierz
13a Zastrzeżenia do dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Pobierz
13c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty Pobierz
16a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty Pobierz
16b Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty Pobierz
17 Informacja o egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. w języku ukraińskim Pobierz


Załączniki:

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – wszystkie ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
Deklaracja dotycząca wyboru języka obcego nowożytnego
Deklaracja dotycząca języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów i finalistów
Deklaracja przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty ucznia, o którym mowa w § 2a rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r.
Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień
Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu
Zastrzeżenia do dyrektora OKE w przypadku naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dot. naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty
Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty
Informacja o egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. w języku ukraińskim
Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.