• Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
  • Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  • Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r. – wszystkie ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
  • Formularze przydatne dla zdających oraz rodziców/opiekunów:

Nr

załącznika

Opis Dokument do pobrania
2a Wniosek rodziców o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty  
3a Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń (słuchacz) przystąpi do egzaminu ósmoklasisty + Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji  
3b Deklaracja o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym + Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w jednym z ww. języków  
3c Wniosek o wprowadzenie zmian w deklaracji przystąpienia ucznia/słuchacza do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w związku z uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty olimpiady/konkursu  
3d Deklaracja wskazująca język obcy nowożytny, z którego uczeń – obywatel Ukrainy przystąpi do egzaminu ósmoklasisty + Informacja o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji  
12b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień  
12d Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu  
13a Zastrzeżenia do dyrektora OKE w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  
13c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  
16a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty  
16b Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu ósmoklasisty  
17 Informacja o egzaminie ósmoklasisty w 2023 r. w języku ukraińskim  


Załączniki: