[start] [koniec]

Rok szkolny 2022/2023

Nr

załącznika

Opis Dokument do pobrania
1a Deklaracja A Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej, tj. dla:
 1. ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
 2. ucznia szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego LO (Formuła 2023)
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
 4. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2015)
 5. absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)
 6. absolwenta szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego LO (Formuła 2015)
 7. ucznia oraz absolwenta 4-letniego technikum (Formuła 2015)
 8. ucznia oraz absolwenta branżowej szkoły II stopnia, który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum (Formuła 2015)
Pobierz Word
Pobierz PDF
1b Deklaracja B Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, tj. dla:
 1. absolwenta LO, technikum, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 2. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła została zlikwidowana, (Formuła 2023)
 3. absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości, którego szkoła została zlikwidowana (Formuła 2015)
 4. absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (Formuła 2015)
 5. absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (Formuła 2015)
 6. osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej (Formuła 2023 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz pierwszy; Formuła 2015 – jeżeli przystępuje do egzaminu po raz kolejny)
 7. osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (Formuła 2015)
Pobierz Word
Pobierz PDF
1c Deklaracja C Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce) Pobierz Word
Pobierz PDF
2 Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej Pobierz
3b Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE Pobierz
5a Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego Pobierz
5b Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady Pobierz
5c Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego Pobierz
6 Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym Pobierz
7 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym Pobierz
21b Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień Pobierz
21d Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia Pobierz
22a Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu Pobierz
22c Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu Pobierz
25a Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej Pobierz
25b Wniosek o weryfikację sumy punktów Pobierz
25c Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Pobierz
26 Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny Pobierz
27 Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca Pobierz
30 Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r. dla zdających – obywateli Ukrainy Pobierz

Rok szkolny 2023/2024Załączniki:

Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka białoruskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka litewskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka łemkowskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niewidomych
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka ukraińskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka białoruskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka litewskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka kaszubskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka łemkowskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka polskiego
Aneks_2023 o egzaminie ustnym z języka polskiego dla osób niewidomych
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023
Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych
Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2023 r.
Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2023 r.
Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2023 r.
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2023 r.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r.
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE
Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego
Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady
Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego
Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i złożenie wyjaśnień
Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia
Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu
Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej
Wniosek o weryfikację sumy punktów
Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny
Wniosek o wniesienie opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca, jednak nie później niż 31 marca
Informacja o egzaminie maturalnym w 2023 r. dla zdających – obywateli Ukrainy
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej (ukończonej w Polsce)
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
Deklaracja dla zdającego – obywatela Ukrainy, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej
Deklaracja dla zdającego, który ma obowiązek złożyć deklarację do dyrektora szkoły macierzystej
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka łemkowskiego w 2024 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka kaszubskiego w 2024 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka białoruskiego w 2024 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego w 2024 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2024 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w 2024 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka litewskiego w 2024 r.
Komunikat w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego dla osób niewidomych w 2024 r.