Nazwa podmiotu publicznego: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Status pod względem zgodności z ustawą: zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:
  • Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
  • ...


Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: http://stronka.pl

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-04-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 0000-00-00

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Artur Jeremin

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Piotr Walicki

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: dostepcyfrowy@cke.gov.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 22 53 66 556

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swoich stron internetowych bip.cke.gov.pl oraz cke.gov.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".

Data publikacji strony internetowej:
- bip.cke.gov.pl – 1 października 1999 r.
- cke.gov.pl – 1 października 1999 r.

Data ostatniej aktualizacji:
- bip.cke.gov.pl – 20 września 2019 r.
- cke.gov.pl – 20 września 2019 r.

CKE oświadcza, że jej strony internetowe są w pełni zgodne z przepisami ustawy. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2019 r.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny stron internetowych CKE w zakresie spełniania warunków dostępności cyfrowej określonych w ustawie. W szczególności strony internetowe CKE zostały ocenione pod kątem:
- funkcjonalności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej użytkownikowi skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie funkcji;
- kompatybilności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej tym stronom współpracę z możliwie największą liczbą programów, w tym z narzędziami i programami wspomagającymi osoby niepełnosprawne;
- postrzegalności, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej ich odbiór przez użytkownika za pomocą zmysłu słuchu, wzroku lub dotyku;
- zrozumiałości, czyli właściwości stron internetowych umożliwiającej użytkownikowi tych stron zrozumienie treści i sposobu ich prezentacji.

Niniejsze oświadczenie jest składane po raz pierwszy, w związku z tym dotychczas nie podlegało przeglądowi.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Problemy oraz pytania związane z dostępnością stron internetowych CKE należy zgłaszać do Piotra Walickiego, pracownika Zespołu Obsługi Informatycznej w CKE, na adres e-mail: dostepcyfrowy@cke.gov.pl 
 
Na ten sam adres e-mail można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać:
• dane osoby zgłaszającej żądanie,
• wskazanie, której strony internetowej dotyczy,
• sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

CKE zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, CKE niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, CKE zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze
W przypadku gdy CKE odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Stosownie do art. 18 ust. 8 ustawy do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.). Przepisy te nie przewidują trybu odwoławczego w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi.

Jednakże po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  - Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna
Siedziba Centralnej Komisji Egzaminacyjnej mieści się w Warszawie (00-190), przy ul. Józefa Lewartowskiego 6.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. J. Lewartowskiego 6. Wejście oznaczone jest tablicą informacyjną CKE. Wejście do budynku odbywa się z poziomu chodnika, nie występują zatem bariery architektoniczne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Bezpośrednio za recepcją znajduje się winda umożliwiająca również poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Poruszanie się ww. osób po budynku następuje przy pomocy pracownika ochrony lub pracownika CKE, do którego dana osoba się udaje.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: