Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) organizację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa jej statut nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Statut Centralnej Komisji Egzaminacyjnej