Ogłoszenie nr 556711-N-2017 z dnia 2017-08-30 r.

Centralna Komisja Egzaminacyjna: ZEFS/18/2017 Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik geodeta, kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów, (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralna Komisja Egzaminacyjna, krajowy numer identyfikacyjny 1492522400000, ul. ul. Lewartowskiego  6 , 00190   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 536 65 31, , e-mail przetargi@cke-efs.pl, , faks 22 536 65 46.
Adres strony internetowej (URL): www.cke.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.cke.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.cke.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (papierowej) na adres pocztowy siedziby Zamawiającego
Adres:
Centralna Komisja Egzaminacyjna ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa, p. 405

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZEFS/18/2017 Wykonanie zadań i recenzji zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik geodeta, kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów, (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
Numer referencyjny: ZEFS/18/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
-
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
1


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: - ułożenie zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), zawód Technik geodeta, kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów, (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami ; - wykonanie recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawód Technik geodeta, kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów, (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części: Część 1 Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta; Część 2 Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta; Część 3 Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta; Część 4 Zrecenzowanie 240 zadań do części pisemnej i 18 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta; Część 5 Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta; Część 6 Ułożenie 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta; Część 7 Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta; Część 8 Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta; Część 9 Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta; Część 10 Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta; Część 11 Zrecenzowanie 400 zadań do części pisemnej i 20 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów, (B.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi: - w zakresie części dot. ułożenia zadań - załącznik nr 1a do SIWZ; - w zakresie części dot. wykonania recenzji - załącznik nr 1b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80212000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80211000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 278529,75
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust1. pkt. 6 ustawy Pzp udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z jego przedmiotem. Zamówienie, którego łączna wartość nie przekroczy 50% zostanie udzielone w zakresie i na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstawowego. W sytuacji niewywiązania się lub przerwania prac nad wiązką/wiązkami zadań przez Autora, w przypadku, gdy Zamawiający nie odstąpi od umowy z Wykonawcą Zamawiający, w ramach zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z jego przedmiotem, zleci dokończenie ww. wiązki lub wiązek innemu Wykonawcy opracowującemu zadania w tej samej lub pokrewnej kwalifikacji (w ramach zawodu). Zamawiający dopuszcza, w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z jego przedmiotem, zlecenie Recenzentowi recenzji merytorycznej dodatkowych wiązek. Wymaga to zgody Recenzenta. Wynagrodzenie z tytułu recenzji dodatkowych wiązek wyliczane będzie zgodnie ze stawką zaproponowaną przez Recenzenta w złożonej ofercie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wartość całkowita zamówienia podana w punkcie II.6) obejmuje całość zamówienia wraz z przewidywanym zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem. Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem częściowym, którego wartość wynosi 144 634,50 PLN wraz z zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z jego przedmiotem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia w zakresie części na ułożenie zadań może ubiegać się Wykonawca dysponujący osobą, która będzie realizowała zamówienie jako „autor”, legitymującą się łącznie: 1) co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w wykonywaniu lub nauczaniu danego zawodu, w którym Wykonawca składa ofertę, w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert. Za 1 rok doświadczenia Zamawiający uznaje doświadczenie nabyte w nauczaniu danego zawodu w 1 roku szkolnym; 2) umiejętnością obsługi programów komputerowych MS Word, Excel oraz obsługi poczty elektronicznej; 3) doświadczeniem: a) w wytworzeniu co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę (za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej), lub b) w wytworzeniu testu szkolnego do diagnozowania umiejętności uczniów z zawodu, w którym Wykonawca składa ofertę, lub c) jako egzaminator lub obserwator egzaminu w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę, lub d) jako recenzent zadań do egzaminu w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę 2. O udzielenie zamówienia w zakresie części na wykonanie recenzji może ubiegać się Wykonawca dysponujący osobą, która będzie realizowała zamówienie jako „recenzent”, legitymującą się łącznie: 1) co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w nauczaniu danego zawodu, w którym Wykonawca składa ofertę, w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert. Za 1 rok doświadczenia Zamawiający uznaje doświadczenie nabyte w nauczaniu danego zawodu w 1 roku szkolnym; 2) umiejętnością obsługi programów komputerowych MS Word, Excel oraz obsługi poczty elektronicznej; 3) doświadczeniem: a) w wytworzeniu co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę (za zestaw Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej), lub b) w wytworzeniu testu szkolnego do diagnozowania umiejętności uczniów z zawodu, w którym Wykonawca składa ofertę, lub c) jako egzaminator lub obserwator egzaminu w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę, lub d) w wykonaniu recenzji co najmniej 1 zestawu zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej. 3. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp. 4. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa powyżej, w zakresie wskazanej osoby musi spełnić co najmniej jeden z nich natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp musi spełnić każdy z nich. 5. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, warunki w zakresie osoby (autora albo recenzenta), o których mowa powyżej podmiot musi spełniać samodzielnie. Wykonawca musi wykazać, że podmiot, na którego zasoby się powołuje nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy Pzp. 6. Jeżeli doświadczenie zaoferowanej osoby przez podmiot, o którym mowa w ust. 5, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 2) zobowiązał się do samodzielnego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże osobę, której doświadczenie, potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy wraz z ofertą składają: 1) oświadczenie aktualne na dzień składania ofert - wg treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ (dot. wszystkich części zamówienia). W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, ww. oświadczenie składa każdy z ww. Wykonawców. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie potwierdza również brak podstaw wykluczenia na podstawie przesłanek określonych w art.24 ust.1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy Pzp w zakresie każdego z ww. Wykonawców, w tym również okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 i 8 ustawy Pzp, składa ww. oświadczenie dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej (w zakresie danej części), na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie danej części (autor/recenzent) w zakresie doświadczenia wskazanej osoby, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – wg treści określonej w załączniku nr 3a do SIWZ (dla autorów zadań) oraz w załączniku nr 3b do SIWZ (dla recenzentów); Wykaz musi być aktualny na dzień jego składania. 3. SPOSÓB OCENY: Ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana ‎wg formuły spełnia - nie spełnia. W przypadku, gdy o zamówienie w zakresie danej części ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, składają wspólnie jeden wykaz osób (podpisany przez pełnomocnika) wskazując w nim jedną osobę (autora lub recenzenta), która posiada pełne wymagane doświadczenie dla danej osoby w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełniony i podpisany Formularz oferty w zakresie danej części - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ (ułożenie zadań), oraz załącznik nr 4b do SIWZ (wykonania recenzji). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ofertę podpisuje wyznaczony pełnomocnik. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy(om) realizację części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców- wg treści Formularza oferty (zał. nr 4a i 4b). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co wykonawcy, którzy złożyli oferty w tej samej części do upływu terminu składania ofert, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) wg treści określonej w załączniku nr 5a i 6a do SIWZ(ułożenie zadań) oraz 5b i 6b do SIWZ (wykonanie recenzji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Reasumując: Zgodnie z treścią SIWZ należy wypełnić wszystkie załączniki dotyczące danej części zamówienia, na którą składa się ofertę. W danym postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część, co oznacza, że w danym postępowaniu można złożyć ofertę tylko na ułożenie zadań lub tylko na wykonanie recenzji. W zależności od tego Wykonawca wypełnia i składa załączniki następująco: - zał. nr 2 (oświadczenie) – składają wszyscy Wykonawcy (bez względu na numer części) wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert; - zał. nr 4a (formularz oferty) – składa Wykonawca przed upływem terminu składania ofert w zakresie części na ułożenie zadań; - zał. nr 4b (formularz oferty ) – składa Wykonawca przed upływem terminu składania ofert w zakresie części na wykonania recenzji; - zał. nr 5a lub 6a (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) składa Wykonawca w zakresie części na ułożenie zadań, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert; - zał. nr 5b lub 6b (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) składa Wykonawca w zakresie części na wykonanie recenzji, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert; - zał. nr 3a (wykaz osób) składa Wykonawca dopiero na wezwanie Zamawiającego (po ocenie ofert). Wezwanie dotyczy tylko tego Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej w danej części (dot. ułożenia zadań); - zał. nr 3b (wykaz osób) składa Wykonawca dopiero na wezwanie Zamawiającego (po ocenie ofert). Wezwanie dotyczy tylko tego Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej w danej części (dot. wykonania recenzji). Pozostałe dokumenty takie jak pełnomocnictwo, zobowiązanie należy złożyć w sytuacjach opisanych w SIWZ: W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wykaz osób (podpisany przez Wykonawcę) wskazując w nim zasób podmiotu tj. jedną osobę (autora lub recenzenta), która posiada pełne doświadczenie wymagane dla tej osoby w zależności od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. Ponadto Wykonawca składa pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, oraz informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. Pisemne zobowiązanie zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca); 3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca: a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; b) zakres (charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby /tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu, w przypadku zaistnienia następujacych okoliczności: 1) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana wytycznych, zaleceń lub innych dokumentów wydanych przez Instytucje, które przyznała środki na współfinansowanie przedmiotu zamówienia postanowienia umowy zostaną dostosowane do wymagań określonych w ww. dokumentach, w zakresie w jakim ww. dokumenty są niezgodne z treścią umowy. Zmiany zostaną dokonane niezwłocznie po zmianie ww. dokumentów w drodze aneksu do umowy podpisanego przez strony umowy; 2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy wydarzeń noszących znamiona „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, strony umowy niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizacje umowy, protokolarnie ocenią skutki jakie dla wykonania umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie aneksu do umowy zmienią treść umowy w zakresie w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy i Zmawiającego wynikające z treści umowy; 3) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji przedmiotu umowy lub obowiązki stron związane z odprowadzeniem danin publicznych, postanowienia umowy zostaną dostosowane do ww. wymagań określonych w ww. przepisach prawa w zakresie w jakim ww. wymagania są niezgodne z treścią umowy. Zmiany zostaną dokonane niezwłocznie po zmianie stanu prawnego w drodze aneksu do umowy podpisanego przez strony umowy; 4) w przypadku konieczności zmiany terminów realizacji umowy spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od stron umowy, strony umowy dokonają zmiany umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana umowy z ww. powodów możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej strony o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany. 5) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwiększone wyłącznie wówczas, gdy wniosek o dofinansowanie z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt. a) i c) przewiduje zwiększenie w związku z wystąpieniem ww. okoliczności wynagrodzenia Wykonawcy. 6) konieczności zmiany osoby, która realizuje zamówienie jako „autor” lub recenzent”, o ile Wykonawca osobiście nie realizuje umowy i wskazał taką osobę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmieniana osoba musi spełniać warunki doświadczenia wymagane na etapie postępowania. Wykonawca musi udokumentować posiadanie wymaganego doświadczenia zmienianej osoby w sposób wymagany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy nastąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 od ust 1 pkt. 2 do ust.3 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-11, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - waga 40%. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 40 pkt. 1) W zakresie części zamówienia dot. ułożenia zadań Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za wykazane w Formularzu oferty doświadczenie dodatkowe (ponad warunek) osoby wskazanej do realizacji zamówienia jako „autor”, w następujący sposób: a) Wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier). Zamawiający przyzna 5 punktów w tym podkryterium; b) Wytworzenie co najmniej 2 zestawów zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej. Zamawiający przyzna 15 punktów w tym podkryterium; c) Udział w co najmniej 2 sesjach egzaminacyjnych jako egzaminator w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Zamawiający przyzna 10 punktów w tym podkryterium; d) Wykonanie recenzji co najmniej 2 zestawów zadań na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej. Zamawiający przyzna 10 punktów w tym podkryterium. 2) W zakresie części zamówienia dot. wykonania recenzji Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za wykazane w Formularzu oferty doświadczenie dodatkowe (ponad warunek) osoby wskazanej do realizacji zamówienia, jako „recenzent” w następujący sposób: a) Wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat lub inżynier). Zamawiający przyzna 5 punktów w tym podkryterium; b) Wykonanie recenzji co najmniej 2 zestawów zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej. Zamawiający przyzna 15 punktów w tym podkryterium; c) Udział w co najmniej w 2 sesjach egzaminacyjnych jako egzaminator w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Zamawiający przyzna 10 punktów w tym podkryterium; d) Wytworzenie co najmniej 2 zestawów zadań do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w którym Wykonawca składa ofertę. Za zestaw zadań Zamawiający uznaje 40 zadań do części pisemnej egzaminu i 1 zadanie do części praktycznej. Zamawiający przyzna 10 punktów w tym podkryterium. Uwaga: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące doświadczenia autora/recenzenta, na podstawie którego Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium zawarte jest w Formularzu oferty. W sytuacji, gdy Wykonawca w Formularzu oferty nie dokona wyboru poprzez wskazanie jednej z odpowiedzi (TAK/NIE) w zakresie wykazania dodatkowego doświadczenia Zamawiający przyzna „0” pkt w podkryterium, którego to dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Ułożenie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18376,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 2Nazwa: Ułożenie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18376,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 3Nazwa: Ułożenie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18376,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 4Nazwa: Zrecenzowanie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zrecenzowanie 240 zadań do części pisemnej i 18 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9000,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 5Nazwa: Ułożenie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 18376,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 6Nazwa: Ułożenie zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 6 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13576,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 7Nazwa: Ułożenie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9325,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 8Nazwa: Ułożenie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9325,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 9Nazwa: Ułożenie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9325,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 10Nazwa: Ułożenie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ułożenie 80 zadań do części pisemnej i 2 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9325,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.


Część nr: 11Nazwa: Zrecenzowanie zadań do części pisemnej i zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów, (B.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zrecenzowanie 400 zadań do części pisemnej i 20 zadań do części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (BD.31) Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowanie wyników tych pomiarów, (B.32) Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami w zawodzie Technik geodeta
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80212000-3, 80211000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11250,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Kryterium Cena60,00
Kryterium kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Wartość części zamówienia podana w punkcie 3) obejmuje zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem.