W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

Informacja o projektach EFS

XML

Treść


Informacja o wsparciu unijnym dla rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych w latach 2007-2013
 
Jednym z sześciu strategicznych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest „Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy”.
 
W dokumencie opisującym PO KL podano, że „Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w ramach systemu edukacji powinno odbyć się poprzez działania skoncentrowane wokół usprawnienia zarządzania procesami i instytucjami składającymi się na system edukacji w Polsce, m.in. poprzez stworzenie systemu i struktur odpowiedzialnych za prowadzenie badań efektywności systemu edukacji, wzmocnienie systemu egzaminów zewnętrznych, modernizację procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”.
 
W charakterystyce procesów zachodzących w obszarze edukacji, będącej częścią diagnozy społeczno-ekonomicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapisano, że: „W ramach reformy edukacji wprowadzono wiele istotnych zmian, m.in.: wprowadzenie gimnazjów, wprowadzenie standardowych ogólnokrajowych egzaminów zewnętrznych po każdym z poziomów nauczania. W dłuższej perspektywie zmiany te powinny wpływać na poprawę szeroko rozumianej jakości kształcenia i poprawę wyników edukacyjnych. (…) Doświadczenia międzynarodowe sugerują, że połączenie znacznej swobody kształtowania programów nauczania w szkołach w połączeniu ze zunifikowanym systemem testów sprawdzających kwalifikacje uczniów jest bardzo korzystne”. Działanie systemu egzaminów zewnętrznych – dostępność prostych wskaźników – uznano w analizie SWOT znajdującej się w opisie PO KL za mocną stronę systemu oświaty w Polsce.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma dziesięć priorytetów. Trzeci z nich – Wysoka Jakość Systemu Oświaty – koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwój badań edukacyjnych oraz ich powiązanie z polityką edukacyjną. W opisie Priorytetu III PO KL zapisano, że dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia niezbędny jest rozwój systemu zbierania i analizowania danych ilościowych i jakościowych w obszarze oświaty. Zadeklarowano przy tym, że zadanie to realizowane będzie poprzez wypracowanie zobiektywizowanego narzędzia oceny skutków działań w obszarze oświaty, które będzie wykorzystywane w kompleksowych działaniach badawczych i analitycznych, wspomagających rozwój systemu kształcenia. Zauważono, że odpowiednio wzmocniony system egzaminów zewnętrznych zapewni rzetelną informację dotyczącą wyników kształcenia, a więc efektywności instytucji systemu oświaty.
 
Wyróżniono cztery szczegółowe cele Priorytetu III PO KL. Pierwszy z nich to: wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą. Zadeklarowano, że cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez rozwój i modernizację systemu egzaminów zewnętrznych, w tym badania w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w polityce edukacyjnej.
Drugi z nich, Działanie 3.2, to „Rozwój Systemu Egzaminów Zewnętrznych”.
 
W opisie Priorytetu III PO KL zapisano, że: „W ramach Działania 3.2 planuje się realizację szeregu badań dotyczących jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych. Wybrane tematy badawcze będą kontynuacją projektów realizowanych przy wsparciu z EFS w latach 2004-2006. Kontynuacja powyższych badań jest istotna ze względu na konieczność stałego monitorowania systemu egzaminów zewnętrznych oraz wprowadzanych w jego ramach zmian. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań nastąpi wypracowanie systemu analizy danych pochodzących z wyników egzaminów zewnętrznych. System ten pozwoli na rozszerzenie wpływu egzaminów zewnętrznych na podniesienie jakości i efektywności pracy szkół. Informacje na temat wyników badań, realizowanych dzięki wsparciu Działania 3.2, będą szeroko rozpowszechniane, między innymi poprzez specjalistyczne publikacje. W ramach Działania planowane są także programy pilotażowe dotyczące modyfikacji systemu egzaminów na poszczególnych etapach kształcenia. Modyfikacja ta przyczyni się do zwiększenia powiązań między różnymi poziomami egzaminów zewnętrznych, a tym samym do uspójnienia całego systemu. W ramach Działania nastąpi również wsparcie dla kadr państwowego systemu egzaminów zewnętrznych między innymi poprzez szkolenia oraz staże”.
 
W opisie Priorytetu III PO KL wskazano, że z pomocy unijnej poprzez Działanie 3.2 będą bezpośrednio korzystać między innymi komisje egzaminacyjne (Centralna i Okręgowe), szkoły, placówki oświatowe i ich organy prowadzące, izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i realizację projektów Działania 3.2 – beneficjentem systemowym – została Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 
Po analizie – z udziałem szerokiego zespołu ekspertów – potrzeb związanych z rozwojem systemu egzaminów zewnętrznych, CKE, w połowie roku 2006, zgłosiła gotowość realizacji projektów składających się na Działanie 3.2.
Po roku prac nad przygotowaniem szczegółowych wniosków, w końcu 2007 r., pakiet dziewięciu projektów przyjęto do realizacji. Wniosek dotyczący projektu ósmego, „Budowa krajowego systemu informatycznego dla egzaminów zewnętrznych” – powiązany z rozwojem Systemu Informacji Oświatowej – nie został jeszcze przyjęty do realizacji.
 
Przygotowano dziewięć projektów (więcej o każdym z nich w osobnej zakładce, na stronie CKE i na stronie projektów) (www.cke.edu.pl; www.cke-efs.pl):
I. Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych.
II. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD).
III. Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych
IV. Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych.
V. Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu w klasie VI.
VI. Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego.
VII. Budowa banku zadań.
IX. Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych   oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych.
X. Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych.
 
Projekty EFS realizowane w CKE

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane