W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Centralna Komisja Egzaminacyjna


ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa


tel.: (+48) 22 536 65 00
fax: (+48) 22 536 65 04


email: sekretariat@cke.gov.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej CKE na ePUAP: /cke/skrytka

Oświadczenie o dostępności cyfrowej


NIP: 527-22-16-679
REGON: 014925224

Wsparcie unijne dla rozwoju systemu egzaminów ‎zewnętrznych w latach 2007-2013‎

Wersja strony w formacie XML


Informacja o wsparciu unijnym dla rozwoju systemu egzaminów zewnętrznych w latach 2007-2013
 
 
Jednym z sześciu strategicznych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest „Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy”.
 
W dokumencie opisującym PO KL podano, że „Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w ramach systemu edukacji powinno odbyć się poprzez działania skoncentrowane wokół usprawnienia zarządzania procesami i instytucjami składającymi się na system edukacji w Polsce, m.in. poprzez stworzenie systemu i struktur odpowiedzialnych za prowadzenie badań efektywności systemu edukacji, wzmocnienie systemu egzaminów zewnętrznych, modernizację procesu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”.
 
W charakterystyce procesów zachodzących w obszarze edukacji, będącej częścią diagnozy społeczno-ekonomicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapisano, że: „W ramach reformy edukacji wprowadzono wiele istotnych zmian, m.in.: wprowadzenie gimnazjów, wprowadzenie standardowych ogólnokrajowych egzaminów zewnętrznych po każdym z poziomów nauczania. W dłuższej perspektywie zmiany te powinny wpływać na poprawę szeroko rozumianej jakości kształcenia i poprawę wyników edukacyjnych. (…) Doświadczenia międzynarodowe sugerują, że połączenie znacznej swobody kształtowania programów nauczania w szkołach w połączeniu ze zunifikowanym systemem testów sprawdzających kwalifikacje uczniów jest bardzo korzystne”. Działanie systemu egzaminów zewnętrznych – dostępność prostych wskaźników – uznano w analizie SWOT znajdującej się w opisie PO KL za mocną stronę systemu oświaty w Polsce.
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki ma dziesięć priorytetów. Trzeci z nich – Wysoka Jakość Systemu Oświaty – koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwój badań edukacyjnych oraz ich powiązanie z polityką edukacyjną. W opisie Priorytetu III PO KL zapisano, że dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia niezbędny jest rozwój systemu zbierania i analizowania danych ilościowych i jakościowych w obszarze oświaty. Zadeklarowano przy tym, że zadanie to realizowane będzie poprzez wypracowanie zobiektywizowanego narzędzia oceny skutków działań w obszarze oświaty, które będzie wykorzystywane w kompleksowych działaniach badawczych i analitycznych, wspomagających rozwój systemu kształcenia. Zauważono, że odpowiednio wzmocniony system egzaminów zewnętrznych zapewni rzetelną informację dotyczącą wyników kształcenia, a więc efektywności instytucji systemu oświaty.
 
Wyróżniono cztery szczegółowe cele Priorytetu III PO KL. Pierwszy z nich to: wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą. Zadeklarowano, że cel ten będzie realizowany w szczególności poprzez rozwój i modernizację systemu egzaminów zewnętrznych, w tym badania w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w polityce edukacyjnej.

Drugi z nich, Działanie 3.2, to „Rozwój Systemu Egzaminów Zewnętrznych”.
 
W opisie Priorytetu III PO KL zapisano, że: „W ramach Działania 3.2 planuje się realizację szeregu badań dotyczących jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych. Wybrane tematy badawcze będą kontynuacją projektów realizowanych przy wsparciu z EFS w latach 2004-2006. Kontynuacja powyższych badań jest istotna ze względu na konieczność stałego monitorowania systemu egzaminów zewnętrznych oraz wprowadzanych w jego ramach zmian. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań nastąpi wypracowanie systemu analizy danych pochodzących z wyników egzaminów zewnętrznych. System ten pozwoli na rozszerzenie wpływu egzaminów zewnętrznych na podniesienie jakości i efektywności pracy szkół. Informacje na temat wyników badań, realizowanych dzięki wsparciu Działania 3.2, będą szeroko rozpowszechniane, między innymi poprzez specjalistyczne publikacje. W ramach Działania planowane są także programy pilotażowe dotyczące modyfikacji systemu egzaminów na poszczególnych etapach kształcenia. Modyfikacja ta przyczyni się do zwiększenia powiązań między różnymi poziomami egzaminów zewnętrznych, a tym samym do uspójnienia całego systemu. W ramach Działania nastąpi również wsparcie dla kadr państwowego systemu egzaminów zewnętrznych między innymi poprzez szkolenia oraz staże”.
 
W opisie Priorytetu III PO KL wskazano, że z pomocy unijnej poprzez Działanie 3.2 będą bezpośrednio korzystać między innymi komisje egzaminacyjne (Centralna i Okręgowe), szkoły, placówki oświatowe i ich organy prowadzące, izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie i realizację projektów Działania 3.2 – beneficjentem systemowym – została Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 
Po analizie – z udziałem szerokiego zespołu ekspertów – potrzeb związanych z rozwojem systemu egzaminów zewnętrznych, CKE, w połowie roku 2006, zgłosiła gotowość realizacji projektów składających się na Działanie 3.2.
Po roku prac nad przygotowaniem szczegółowych wniosków, w końcu 2007 r., pakiet dziewięciu projektów przyjęto do realizacji. Wniosek dotyczący projektu ósmego, „Budowa krajowego systemu informatycznego dla egzaminów zewnętrznych” – powiązany z rozwojem Systemu Informacji Oświatowej – nie został jeszcze przyjęty do realizacji.
 
Przygotowano dziewięć projektów (więcej o każdym z nich w osobnej zakładce, na stronie CKE i na stronie projektów) (www.cke.edu.pl; www.cke-efs.pl):

I. Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi systemu egzaminów zewnętrznych.
II. Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD).
III. Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych.
IV.Pilotaż nowych egzaminów maturalnych i eksternistycznych.
V. Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu w klasie VI.
VI. Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego.
VII. Budowa banku zadań.
IX. Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów ponadnarodowych.
X. Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych.
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane